Categories
Shopping cart (0 items € 0)
Advanced search

Low Countries / Religion

The history, economy and politics of Oudewater

[KINSCHOT, Gaspar Rudolph van]. Beschryving der stad Oudewater; waarin aangetoont word der zelver herkomst uit het Uitrechtsche Bisdom, overgang tot de Graaflykheid van Holland en haare gemaakte onafscheidbaarheid van de zelve, ...
Including:
-Handvesten, privilegien, octroyen, placaaten en ordonnantien; mitsgaders keuren, giften, resolutien, en andere voorname stukken, de stad Oudewater betreffende.
-Oude en nieuwe keuren der stad Oudewater.
-Ordonnantie en instructie, voor schepenen commissarissen der stede Oudewater, ...
Delft, Reinier Boitet, 1747. 4to. With title in red and black with engraved vignette with the arms of Oudewater supported by lions, in a decorative cartouche with vines, full-page engraved dedication to the 4 burgomasters and governors of Delft, including the author's father (with their arms and the crowned arms of Oudewater, Delft and Alkmaar), 2 engraved maps and 5 views of Oudewater (all folding), 2 engraved numismatic illustrations in text. Contemporary vellum. Full description
€ 750
Order Inquire Terms of sale

Failed attempt to assassinate the Dutch Stadholder

[MAURITS, Prince of Orange]. Clare af-beeldinghe, ofte effigien, der voornaemste conspirateurs, staende op het lichaem vande hoofdeloose Arminiaensche slange. Waer in vertoont word hoe den orangien boom, mitsgaders religie ende justitie (in spijt van 't bedrogh, en den vervallen boom) door de strael Gods, beschermt word.
Utrecht, Jan Amelisz. (printed by Jan Adrieansz. in Amsterdam), 1623. 1mo. Broadsheet (41 x 31 cm), with engraved illustration (16 x 22.5 cm), letterpress title at the head and a letterpress poem in 3 columns below. Full description
€ 550
Order Inquire Terms of sale

Spectacular engraving on the failed attempt to assassinate the Dutch Stadholder

[MAURITS, Prince of Orange]. Clare verthooninghe, ofte af-beeldinghe des gantschen handels deser schrickelijcke ende moordadighe conspirateurs, (jeghens den heere Prince van Orangien, mitsgaders den staet ende wel-varen van 't land) vervaetende het begin , totten eynde haerder justitien toe.
Utrecht, Jan Amelissz., 1623. 1mo. Broadsheet (40 x 31.5 cm), with engraved illustration (15 x 25.5 cm) below the title, and a letterpress dialogue in verse in three columns plus and explanation of the plate, below. Full description
€ 1,250
Order Inquire Terms of sale

Two first editions of theological works by the Portuguese rabbi Menasseh Ben Israel,
important for the history of Jewish-Christian relations in tolerant 17th-century Amsterdam

MENASSEH Ben Israel. De creatione problemata XXX: cum summariis singulorum problematum, & indice locorum Scripturae, quae hoc opere explicantur.
Amsterdam, the author, 1635.
With: (2) MENASSEH Ben Israel. De resurrectione mortuorum libri III. Quibus animae immortalitas & corporis resurrectio contra Zaducaeos comprobatur: caussae item miraculosae resurrectionis exponuntur: deque judicio extremo, & mundi instauratione agitur...Amsterdam, the author, 1636. 2 works in 1 volume. 8vo. Contemporary calf, rebacked, with the original backstrip laid down. Full description
€ 6,000
Order Inquire Terms of sale

Variant issue of an account of the "Landjuweel" of Ghent 1539

[RHETORICIANS]. Spelen va[n] sinne byde[n] .xix. gheconfirmeerden cameren van rhetorijcken binnen der stede van Ghendt comparerende, verthoont, volghende den octroye vander K. Maiesteyt, Grave va[n] Vlaendren, onsen gheduchte[n] Heere, schepenen der selver stede, en[de] camere van rhetorijcke vander heylige drievuldicheyt, gheseyt de fonteynisten, verleent, en[de] der charte uutghesonde[n] op de questie, welck den mensche stervende, meesten troost is: die selve spele[n] beghinnende by ordre, so hier na volcht, de[n] .xii. junij, int jaer m.ccccc.xxxix. En[de] werde[n] volspeelt en[de] gheeyndt, den .xxiii. vanden jare en[de] maent voorsz.
(Colophon: Antwerp, [Matthias Crom], 25 October 1539). 8vo. 18th-century half vellum. Full description
€ 13,500
Order Inquire Terms of sale

Pamphlet against the ultra-orthodox minister Adriaan Smout

[SMOUT, Adriaan Joriszoon (reply to)]. Voorlooper. Over Adriani Smoutii schriftuerlyck jae, dienende tot openinge ende recht verstandt van synen toe-eyghen-brief aen de E.M. Heeren Staten, aengaende de questie: of de vyf verschillighe poincten de salicheyt raecken of niet. Ghestelt door eenen lief-hebber der waerheyt, tot dienste van alle ghetrouwe ondersaten ende vreed-lievende menschen hier te lande.
Rotterdam, Matijs Bastiaensz., [1613]. 4to. Disbound. Full description
€ 250
Order Inquire Terms of sale

Skilful engraving of the execution of the conspirators
in the failed attempt to assassinate the Dutch Stadholder Maurits of Nassau, Prince of Orange

VISSCHER, Claes Jansz. Justitie over enige Arminiaensche verraders, geschiet in s'Gravenhaech.
[Amsterdam, Claes Jansz. Visscher, 1623]. Engraved print (26.5 x 32 cm) mounted on a large sheet of 18th-century(?) laid paper (50.5 x 33 cm), with manuscript text in three columns with the title: Cort verhaal ende waerachtige afbeeldinge der justitie geschiet in s'Gravenhage, over seeker, conspirateurs, diens conspiratie deur Gods voorsienigheid ontdekt is den 6e. February 1623. Full description
€ 1,500
Order Inquire Terms of sale
11 books found / Show all